eigen_frontfoto

Tijdelijk beoordelingskader stikstof eerste maal goedgekeurd

Programmatische aanpak stikstof

Update: Recent stelden we in samenwerking met VCM en Denuo een nota op om onze bezorgdheden rond enkele passages in het tijdelijk stikstofbeoordelingskader duidelijk te maken (zie bijlage). Dit schrijven werd op 7 juli overgemaakt aan het kabinet Demir. 

 

Op 10 maart 2023 kwam de langverwachte goedkeuring van het besluit dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vaststelt. Deze bevat onder andere nieuwe beoordelingskaders, nadat het vorig geldende kader in februari 2021 als onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd werd beoordeeld door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het beoordelingskader en toe te passen bronmaatregelen gedefinieerd in de PAS moeten de afname van de emissie en depositie van stikstof in Vlaanderen verzekeren. In afwachting van de decretale verankering van de diverse onderdelen van de PAS stelde de Vlaamse Regering een besluit op dat op 16 juni een eerste principiële goedkeuring ontving. Dit besluit zal van toepassing zijn tot het decreet in werking treedt en uiterlijk tot en met 31 december 2024.
 
De tijdelijk van toepassing zijnde kaders worden in bijlage van het ontwerpbesluit beschreven:

  • Stikstofkader NOx (stationaire bronnen en mobiliteit):
  • Stikstofkader NH3 (veehouderij en mestverwerking):
    • Tussentijds kader voor bestaande inrichtingen (vergunningstermijn na 2030)
    • Tussentijds kader voor nieuwe inrichtingen

De minimis-drempel, het maximale aandeel van de verwachte depositie t.o.v. de kritische drempelwaarde van het getroffen gebied waarbij geen passende beoordeling vereist is, bedraagt 1% en 0,025% voor respectievelijk NOx en NH3. Indien de impactscore voor NH3 0,028% overschrijdt is de inrichting niet vergunbaar. Bij de stikstofuitstoot van biogasinstallaties kan een onderscheid gemaakt worden tussen NOx-emissies veroorzaakt door het verbranden van biogas in een WKK-motor en NH3-emissies gelinkt aan mestverwerkingsactiviteiten. Vermits NH3 sneller neerslaat dan NOx, zal dit vaak de beperkende factor zijn in de dossiers wat betreft de stikstofuitstoot van het biogasbedrijf, zeker indien digestaatdroging plaatsvindt bij hoge luchtdebieten.
 
Een belangrijke toevoeging aan de voorlopige tekst is: ''Mestverwerkingsinstallaties kunnen geen vergunning van onbepaalde duur verkrijgen; voor deze inrichtingen is enkel een hernieuwing tot 31 december 2030 mogelijk.'' Dit kan grote gevolgen hebben voor het investeringsklimaat. Wij volgen dit dan ook verder op.
 
In afwachting van de definitieve goedkeuring van dit besluit blijven de tijdelijke regels uit de ministeriële instructie van 2021 van kracht.

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie