eigen_frontfoto

Aangepast ministerieel besluit aantonen biomassakenmerken

duurzaamheidscriteria

Om bio-energie als hernieuwbaar te kunnen beschouwen, dient voldaan te worden aan duurzaamheidscriteria. Deze vermijden dat biomassa uit waardevolle gebieden ingezet wordt voor energieproductie en leggen minimale broeikasgasemissiereducties op. De manier waarop conformiteit aan deze criteria aangetoond kan worden, is vastgelegd in volgende regelgeving:

  • Ministerieel besluit houdende het aantonen van biomassakenmerken
  • Besluit van de administrateur-generaal van het VEKA (BAG) over het vereenvoudigd certificatiesysteem voor het aantonen van biomassakenmerken.

Dit BAG is sinds 3 april 2024 opgeheven en volledig geïntegreerd in het ministerieel besluit. Dit bracht geen inhoudelijke wijzigingen aan het vereenvoudigd certificatieschema met zich mee.

Aan het ministerieel besluit werd wel een hoofdstuk toegevoegd omtrent de verwerking van informatie in de biomassarapporten alsook een punt over de verplichting voor biomassamarktpartijen om een passende norm voor onafhankelijke audits op te stellen. Dit brengt in de praktijk geen verandering met zich mee aangezien onafhankelijke audits reeds plaatsvinden binnen de erkende certificatieschema's.

Raadpleeg de wijzigingen hier.

Foto: ┬ęTom Anthonis

Datum publicatie