eigen_frontfoto

Decreet ammoniakemissiereducerende maatregelen goedgekeurd

ammoniakemissiereducerende maatregelen

Op 17 april keurde het Vlaams Parlement het decreet ammoniakemissiereducerende maatregelen goed nadat het de Europese TRIS procedure doorliep. Dit decreet is een belangrijke aanvulling op het stikstofdecreet en omvat onder meer een lijst met de mogelijke maatregelen en technieken die genomen kunnen worden om ammoniakemissies te reduceren en hun overeenstemmend reductiepercentage. Momenteel beslaat deze de technieken zoals opgesomd in de AEA- en de PAS lijst. Eens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, kunnen landbouwers het reductiepercentage van de te implementeren ammoniakemissiereducerende techniek in hun vergunning laten gelden. De erkende reductiepercentages kunnen niet meer bijgesteld worden na aflevering van de vergunning. M.a.w. indien uit later onderzoek blijkt dat een bepaalde techniek slechts 20% reduceert i.p.v. de eerder vastgestelde 30%, blijft het reductiepercentage in de afgeleverde vergunning onveranderd. Het is wel mogelijk dat enkele technische aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden van de techniek toegepast moeten worden (bv. verhogen frequentie van de mestrobot).

Aan deze lijst kunnen nieuwe technieken toegevoegd worden door een dossier in te dienen bij het Wetenschappelijk Comité luchtemissies veeteelt (WeComV). Hierbij is het belangrijk het correcte meetprotocol te volgen. Het WecomV publiceert binnen drie maanden na publicatie een overzicht van de Vlaamse meetprotocollen. Daarnaast voorziet het decreet in een versnelde procedure voor technieken goedgekeurd in gelijkaardige regio's (bv. Nederland, Denemarken, Frankrijk...). 

Het decreet voorziet ook in een proefstalregeling. Technieken die erkend zijn als testtechniek kunnen op bestaande landbouw- en mestverwerkingsbedrijven, die minstens 2500 m van een speciale beschermingszone verwijderd zijn, toegepast worden met een proefvergunning. Deze vergunning heeft een looptijd van vijftien jaar, waarbinnen alle nodige metingen uitgevoerd kunnen worden. Per testtechniek kunnen maximaal vier proefvergunningen verleend worden.

Mestverwerkingsinstallaties (bv. biogasinstallatie met mest als inputstroom) die meer dan 40.000 ton mest per jaar verwerken dienen één ammoniakemissiereducerende maatregel (zoals opgesomd in het decreet) uit te voeren tegen 1 januari 2027. De lijst in zijn huidige vorm bevat echter voornamelijk maatregelen voor stalemissies. Een uitbreiding van de lijst is dus essentieel.

Lees hier meer over de PAS-regelgeving.

foto ©Unsplash

Datum publicatie
Tags