eigen_frontfoto

Werkgroep Biomethaan – zorgvuldige aftoetsing voor een correct perspectief

Het was ondertussen alweer bijna een jaar geleden dat de Werkgroep Biomethaan onder leiding van Biogas-E was samen gekomen, maar op 17 mei van dit jaar was er dan ook meteen heel wat stof ter discussie met een vruchtbare werkgroep tot gevolg. Bovendien is er ook in Wallonië recent een nieuwe stap richting de implementatie van biomethaan gezet door de principiële goedkeuring van het Waals parlement van een ontwerpversie van een beleidskader voor biomethaan. Vlaanderen hinkt in deze materie nog steeds hopeloos achterop. Het grootste struikelblok momenteel is dat er in Vlaanderen geen beleidskader is voor biomethaan dat op die manier niet in staat is om te concurreren met groene stroom die binnen het subsidiesysteem van de groene stroom (en warmte-) certificaten valt.

In de aanloop naar deze werkgroep startte Biogas-E met een de voorbereiding van een nieuwe nota die als doel heeft om biomethaan beleidsmatig in een correct perspectief te plaatsen. De draft nota diende eveneens als basis voor de discussie tijdens de Werkgroep. Het is correct dat biomethaan een aantal potentiële voordelen heeft in vergelijking met valorisatie in een WKK-motor, momenteel het gangbare scenario voor valorisatie van biogas in Vlaanderen, maar deze voordelen zijn niet overal onverminderd van toepassing.

De voornaamste voordelen zijn:

  • Door biomethaan te produceren verhoogt de efficiëntie van het gebruik van groene energie doordat de productie en het gebruik er van ontkoppeld kunnen worden.
  • Biomethaan – in tegenstelling tot elektriciteit en warmte – kan efficiënt opgeslagen worden over relatief lange periodes.
  • Bio-CNG of bio-LNG kunnen bijdragen aan de doelstellingen voor groen transport, biobrandstoffen van de 2de generatie (zoals biomethaan op basis van afvalstoffen) kunnen hierbij overigens dubbel meegeteld worden in de nationale doelstellingen voor hernieuwbare energie.
  • Waar het elektriciteitsnet ontoegankelijk is voor lokale groene stroomproducenten kan het gasnet een oplossing bieden.

Het is echter zeer belangrijk om bovenstaande potentiële voordelen, correct te benaderen. Het nuttig gebruik (en dus ook de eindtoepassing) hebben een grote invloed op de duurzaamheid van biomethaan in vergelijking met valorisatie in een motor met warmtekrachtkoppeling (WKK-motor) op het biogasbedrijf. Immers wanneer het biomethaan, na injectie in het aardgasnet, wordt verbrand voor warmtetoepassingen in een inefficiënte huishoudelijke verbrandingsketel heeft dit finaal geen verhoogde efficiëntie van het gebruik van groene energie teweeg gebracht. Een WKK-motor die ca. 35-40% van de energie in het biogas in elektriciteit kan omzetten en nog eens ca. 50% in warmte, is in dat geval een veel efficiënter alternatief, op voorwaarde dat de restwarmte niet verloren gaat en nuttig gebruikt kan worden.

Bij de beoordeling moet dus altijd rekening gehouden te worden met de lokale randvoorwaarden.

Het is het doel van de Werkgroep om biomethaan in Vlaanderen toegang te laten vinden maar tegelijkertijd ook de juiste invalshoek te schetsen met alle mogelijke voor- en nadelen van dien.

De beleidsnota die momenteel in voorbereiding is moet de basis vormen voor de opmaak van een goed onderbouwd beleidskader dat rekening houdt met alle facetten van biogas/anaerobe vergisting. De conclusie tot nu toe is dat een exploitatiesteun voor biogas ook bij opwerking tot biomethaan nodig is, ongeacht de toepassing. Bovendien is de productie van hernieuwbare energie maar één onderdeel van de maatschappelijk voordelen die biogas met zich meebrengt. Jammer genoeg is dat het enige onderdeel dat vanuit het beleid een zekere waardering krijgt. Daarnaast is biogas ook een belangrijke schakel in de verwerking van organisch afval zoals GFT, groenafval en organisch biologisch afval – vaak afkomstig uit de voedingsindustrie én mest. Het restproduct van de anaerobe vergisting - digestaat - heeft een aangetoonde landbouwkundige meerwaarde ten opzichte van ruwe dierlijke mest, maar de verwerking en/of afzet ervan is voor de biogasbedrijven mede door belemmerende wetgeving een significante kost. Een bijkomende troef is dat biogas bijdraagt tot de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen door vermeden uitstoot van methaan, en CO2.

Op termijn moeten de doelstellingen omtrent biomethaan ingebed worden in de doelstellingen die het beleid voor de volledige sector voor ogen heeft. Biomethaan moet een piste worden in een traject dat de sector naar meer volwassenheid én hogere efficiëntie brengt, en de steunafhankelijkheid dus vermindert en de return voor het beleid verhoogt.

Datum publicatie
Tags