eigen_frontfoto

Nieuw vereenvoudigd certificatiesysteem biomassa

BAG aantonen duurzaamheid

Op 16 oktober 2023 werd het nieuwe Besluit van de administrateur-generaal van het VEKA over het vereenvoudigde certificatiesysteem om duurzaamheid aan te tonen gepubliceerd. Dit certificatieschema moet toegepast worden op de van toepassing zijnde biomassa gecontracteerd vanaf 1 juli 2023. Aanpassingen aan dit besluit waren nodig door gewijzigde duurzaamheidscriteria opgenomen in het Verzamelbesluit Energie op 2 december 2022. De belangrijkste wijzigingen waren:
    - Het verstrengen van de te realiseren BKG-emissiereducties.
    - Ook houtafval, slib, restafval voor refuse-derived fuel, stortgas en OBA moeten aan deze emissiereducties voldoen.
    
Lees hier meer over de van toepassing zijnde duurzaamheidscriteria.

Vergistingsinstallaties kunnen beroep doen op dit vereenvoudigde certificatiesysteem om conformiteit aan deze duurzaamheidscriteria aan te tonen. Dit is noodzakelijk om de groenestroomcertificaten te ontvangen. Een forfaitaire emissiereducte van 71% wordt toegekend aan de vergisting van energiegewassen, OBA, mest en landbouwafvalstromen indien de transportafstand minder dan 200 km bedraagt en het aandeel energiegewassen maximaal 20% van de inputstromen op massabasis bedraagt. Hierbij wordt een verklaring op woord van eer opgesteld en ondertekend door de biogasproducent.

Biogas-E plant de komende periode de geïdentificeerde onduidelijkheden op te helderen.

Foto: ©Pixabay
 

Datum publicatie