eigen_frontfoto

Openbare consultatie Nitraatrichtlijn

waterlichaam

Wat is de Nitraatrichtlijn? 

Het doel van de Nitraatrichtlijn is om de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater in de EU te beschermen, meerbepaald voor vervuiling door nitraten afkomstig van de landbouw. De richtlijn legt hiervoor het volgende op:

  • monitoren van nitraatconcentraties in waterlichamen
  • vastleggen van nitraatgevoelige zones
  • code van goede landbouwpraktijken en maatregelen om vervuiling van nitraten te voorkomen en verminderen 

In Vlaanderen vindt deze richtlijn onder andere uitvoering in het mestactieplan (MAP).

De Europese Commissie opende een publieke consultatie ter evaluatie van de Nitraatrichtlijn. De bedoeling is om de doeltreffendheid van de richtlijn in te schatten en te bekijken of deze nog aansluit bij de milieudoelstellingen van Europa en bijdraagt aan een duurzaam en veerkrachtig landbouwsysteem. De vraag wordt gesteld of de huidige richtlijn nutriëntenrecyclage vanuit verschillende bronnen voldoende stimuleert. 

Eén van de mogelijkheden om nutriënten te recycleren uit dierlijke mest is het doorgedreven behandelen van digestaat tot RENURE-producten (REcovered Nitrogen from manURE). Een erkenning van deze RENURE-producten als kunstmestvervanger kan een boost betekenen in de productie en het gebruik ervan. Dit betekent een stap richting circulaire landbouw en een gesloten nutriëntenkringloop. Verder zorgt de resulterende daling in kunstmestgebruik voor een CO2- èn kostenbesparing.

Lees hier meer over RENURE in Vlaanderen.

De doelgroep van de consultatie omvat alle belanghebbenden en burgers die worden getroffen door nutriëntenverliezen uit de landbouw en degenen die de Nitraatrichtlijn uitvoeren. De openbare consultatie loopt tot 8 maart 2024. De Commissie plant goedkeuring van de evaluatie gedurende het eerste kwartaal van 2025. 

foto: ©Pixabay 
 

Datum publicatie