eigen_frontfoto

Principe van virtueel terugdraaiende teller vernietigd

digitale meter

Oorspronkelijke situatie
Met het Vlaams decreet van 26 april 2019 omtrent digitale meters verkregen prosumenten – zijnde netgebruikers met een decentrale productie-installatie met een maximum vermogen van 10 kVA – waarvan de productie-installatie in dienst werd genomen voor 1 januari 2021, het recht om gedurende 15 jaar na indienstname hun digitale meter virtueel te blijven terugdraaien. Ook uitbaters van kleinschalige vergisters met een elektrisch vermogen tot 10 kW kunnen van deze regeling genieten, waarbij enkel wordt betaald voor de netto-afname aan elektriciteit, en dus niet voor de werkelijke afname. Een prosumententarief wordt jaarlijks aangerekend aan zij die dergelijk principe willen hanteren, ter compensatie van dit voordeel.

Principe op de helling
Verschillende partijen, waaronder de VREG, dienden een beroep tot vernietiging in van dit principe bij het Grondwettelijk Hof, omdat het onder andere als discriminerend wordt aanzien ten opzichte van niet-prosumenten en omdat de vastgelegde bevoegdheden worden geschonden.

Uitspraak
Midden januari 2021 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het Vlaamse principe van de virtueel terugdraaiende teller in combinatie met het prosumententarief in strijd is met de Grondwet, met vernietiging ervan als resultaat. Deze vernietiging heeft geen gevolgen voor bedragen gefactureerd voor de datum van bekendmaking van het arrest van het Grondwettelijk Hof in het Belgisch Staatsblad. Update. Op 1 maart 2021 werd dit arrest in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Vanaf die datum draait de digitale meter dus niet meer virtueel terug. Netinjectie kan nu vergoed worden via een terugleveringscontract.

Financiële compensatie
Niet lang na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof, reageerde de Vlaamse Regering met het voorstel tot een financiële compensatieregeling voor prosumenten. Enerzijds was er sprake van een eenmalige compensatie voor getroffenen met een digitale meter, gelinkt aan garantie van het rendement. Anderzijds zouden ook diegene met een analoge meter, dewelke dus automatisch terugdraait, voor een eenmalige compensatie kunnen kiezen vanaf het moment dat de digitale meter bij hen wordt geïnstalleerd. Verder zouden mogelijke stimulansen voor het plaatsen van een thuisbatterij of warmteboiler worden bekeken. Merk op dat de uitrol van de digitale meter tijdelijk wordt stopgezet totdat de compensatieregeling omgevormd is tot regelgeving.

Update. Het eerste ontwerp van de compensatieregeling voor eigenaars van zonnepanelen werd midden februari goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Getroffenen zouden een eenmalige compensatie krijgen, in functie van onder andere het jaar van indienstname, die voor een referentie-installatie een rendement van 5% op 15 jaar garandeert. De hoogte van de compensatie kan gesimuleerd worden via de calculator op de website van het VEKA. Verder wordt de premie voor een thuisbatterij aangepast en, samen met de premie voor een warmtepompboiler, verlengd tot 2024. Alle bovenvermelde regelgeving is onder voorbehoud van definitieve goedkeuring na inwinning van advies.

Voor kleinschalige vergisters met een elektrisch vermogen tot 10 kW zou ook nog een regeling worden uitgewerkt naar het voorbeeld van de zonnepanelen, zijnde een compensatie waarbij voor een referentie-installatie een rendement van 5% wordt vooropgesteld. Dus wordt vervolgd!

 

Bekijk hier de antwoorden van het VEKA op veelgestelde vragen over dit topic.
 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie