eigen_frontfoto

Principe van virtueel terugdraaiende teller vernietigd

digitale meter

Oorspronkelijke situatie
Met het Vlaams decreet van 26 april 2019 omtrent digitale meters verkregen prosumenten – zijnde netgebruikers met een decentrale productie-installatie met een maximum vermogen van 10 kVA – waarvan de productie-installatie in dienst werd genomen voor 1 januari 2021, het recht om gedurende 15 jaar na indienstname hun digitale meter virtueel te blijven terugdraaien. Ook uitbaters van kleinschalige vergisters met een elektrisch vermogen tot 10 kW kunnen van deze regeling genieten, waarbij enkel wordt betaald voor de netto-afname aan elektriciteit, en dus niet voor de werkelijke afname. Een prosumententarief wordt jaarlijks aangerekend aan zij die dergelijk principe willen hanteren, ter compensatie van dit voordeel.

Principe op de helling
Verschillende partijen, waaronder de VREG, dienden een beroep tot vernietiging in van dit principe bij het Grondwettelijk Hof, omdat het onder andere als discriminerend wordt aanzien ten opzichte van niet-prosumenten en omdat de vastgelegde bevoegdheden worden geschonden.

Uitspraak en gevolgen
Midden januari 2021 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het Vlaamse principe van de virtueel terugdraaiende teller in combinatie met het prosumententarief in strijd is met de Grondwet, met vernietiging ervan als resultaat. Deze vernietiging heeft geen gevolgen voor bedragen gefactureerd voor de datum van bekendmaking van het arrest van het Grondwettelijk Hof in het Belgisch Staatsblad.

Update. Op 1 maart 2021 werd dit arrest in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Vanaf die datum draait de digitale meter dus niet meer virtueel terug en moet betaald worden voor de werkelijke afname. Het prosumententarief vervalt. Netinjectie kan nu vergoed worden via een terugleveringscontract. Sluit dit zeker af, bij dezelfde of een andere energieleverancier als voor uw afnamecontract, om te vermijden dat het teveel aan stroom 'gratis' op het net terecht komt. Via de V-test® van de VREG kunnen verschillende (dynamische) energie- contracten worden vergeleken. Bekijk ook zeker eens hoe het aandeel zelfverbruik verder te verhogen. Data uit de digitale meter kunnen in die context nuttige informatie aanleveren. Via 'Mijn Fluvius' kan de verbruikshistoriek worden opgevraagd en kunnen kwartiergegevens worden geactiveerd om een nog nauwkeuriger beeld te bekomen. 

Financiële compensatie
Niet lang na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof, reageerde de Vlaamse Regering met het voorstel tot een financiële compensatieregeling voor prosumenten. Enerzijds was er sprake van een eenmalige compensatie voor getroffenen met een digitale meter, gelinkt aan garantie van het rendement. Anderzijds zouden ook diegene met een analoge meter, dewelke dus automatisch terugdraait, voor een eenmalige compensatie kunnen kiezen vanaf het moment dat de digitale meter bij hen wordt geïnstalleerd. Verder zouden mogelijke stimulansen voor het plaatsen van een thuisbatterij of warmteboiler worden bekeken. Merk op dat de uitrol van de digitale meter tijdelijk (tot begin juli 2021) wordt stopgezet totdat de compensatieregeling omgevormd is tot regelgeving.

Update. Het eerste ontwerp van de compensatieregeling voor eigenaars van zonnepanelen werd midden februari goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Getroffenen zouden een eenmalige compensatie krijgen, in functie van onder andere het jaar van indienstname, die voor een referentie-installatie een rendement van 5% op 15 jaar garandeert. De hoogte van de compensatie kan gesimuleerd worden via de calculator op de website van het VEKA.

Update. Op 9 juli volgde de definitieve goedkeuring van het besluit door de Vlaamse Regering, na meerdere principiële goedkeuringen. Vanaf 20 juli 2021 en uiterlijk tot 19 januari 2022 zal een premie (zie Bijlage) kunnen worden aangevraagd door zonnepaneeleigenaars die reeds beschikken over een digitale meter. Indien dit nog niet het geval is, kan uiterlijk tot zes maanden na plaatsing van een digitale meter en voor 31 december 2025 een aanvraag tot compensatie worden ingediend, als aan alle voorwaarden is voldaan. Aanvragen zullen ingediend kunnen worden bij Fluvius door aanmelding via een webapplicatie. Uitbetaling gebeurt in één keer door het VEKA. Verder werden ook nog enkele flankerende maatregelen definitief goedgekeurd. Zo wordt de premie voor een thuisbatterij verhoogd vanaf 1 april en wordt ook een nieuwe REG-premie ingevoerd voor de automatische aansturing van accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen.

Gezien het wegvallen van het principe van de terugdraaiende teller ook gevolgen heeft voor eigenaars van niet-PV installaties, waaronder bijvoorbeeld kleinschalige vergisters met een elektrisch vermogen tot 10 kW, werd de mogelijkheid bekeken om ook voor hen een financiële compensatieregeling uit te werken naar het voorbeeld van de zonnepanelen. Op 4 juni en 9 juli kwam daar al wat meer duidelijkheid over. Lees hier meer details.

 

Bekijk hier de antwoorden van het VEKA op veelgestelde vragen over dit topic.
 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie