eigen_frontfoto

ammoniak

Advies WeComV ammoniakemissies bij pocketvergisting

Datum publicatie

Het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veehouderij (WeComV) behandelde recent het dossier rond de ammoniakuitstoot van pocketvergisters bij rundveestallen. Concreet werd geconcludeerd dat de toepassing van pocketvergisting op een rundveestal niet leidt tot een significante netto-toename in ammoniakemissie t.o.v. een rundveestal zonder pocketvergisting. Aan volgende voorwaarden moet dan wel worden voldaan: 
-    Gesloten leidingen voor het overbrengen van de mest naar de digestaatopslag 
-    Gesloten digestaatopslag

Emissiereductie mestbe- en verwerking op melkveebedrijven becijferd

Datum publicatie

Update: Eind augustus werd met de publicatie van het Ministerieel besluit tot bepaling van nadere regels voor de samenstelling en werking van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt (WeComV), de weg voor de aanstelling van een nieuw adviescomité opengelegd.