eigen_frontfoto

Advies WeComV ammoniakemissies bij pocketvergisting

KV

Het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veehouderij (WeComV) behandelde recent het dossier rond de ammoniakuitstoot van pocketvergisters bij rundveestallen. Concreet werd geconcludeerd dat de toepassing van pocketvergisting op een rundveestal niet leidt tot een significante netto-toename in ammoniakemissie t.o.v. een rundveestal zonder pocketvergisting. Aan volgende voorwaarden moet dan wel worden voldaan: 
-    Gesloten leidingen voor het overbrengen van de mest naar de digestaatopslag 
-    Gesloten digestaatopslag

Het feit of pocketvergisting een vermindering van ammoniakemissies teweegbrengt, lag niet binnen de scope van het advies. Verder werd door het WeComV aangegeven dat vergisting ook perspectief biedt op een verlaging van methaanemissies.

Meer details zijn terug te vinden in de bijlage.

 

 

Inhoud: © WeComV
Foto: © Tine Vergote

Datum publicatie