eigen_frontfoto

Duidelijkheid over steunmechanisme biomethaan in Wallonië

steunmechanisme biomethaan Wallonië

In Wallonië is het lang verwachte besluit rond het steunmechanisme voor hernieuwbare gassen en de bijhorende garanties van oorsprong gepubliceerd. In het besluit worden de verantwoordelijkheden van zowel de producent als van de regulator (CWAPe) vastgelegd bij de injectie van groen gas, waaronder biomethaan. De steunregeling voor de productie van groene stroom met WKK-motoren wordt uitgebreid zodat ook WKK's op biomethaan recht hebben op groenestroomcertificaten. 

Kwaliteitscontrole 

De kwaliteitscontrole van het geproduceerde biomethaan is een laatste stap voor het gas geïnjecteerd mag/kan worden. Deze controle gebeurt in een injectiecabine, die naast de kwaliteitscontrole ook nog apparatuur bevat voor de odorisatie, de ontspanning, meting en injectie van het gas. De cabine wordt geïnstalleerd en geëxploiteerd door de distributienetbeheerder (DNB) op vraag van de producent. De DNB is verplicht de gegevens van de kwaliteitsmeting en de gasmeting te delen met de producent. De producent stelt op zijn beurt deze gegevens ter beschikking van de transmissienetbeheerder. De producent is verantwoordelijk voor de waarborging van de kwaliteit van het geïnjecteerde gas. De gaskwaliteit moet steeds voldoen aan de eisen vastgelegd in het Synergrid voorschrift 'G5/42 Technisch voorschrift Biomethaan'. 

Injectie op het transmissienet

Indien het lokale gasnet niet voorzien is op de hoeveelheid hernieuwbaar gas dat de producent wenst te injecteren, dient een offerte opgemaakt te worden door de DNB, in samenspraak met de transmissienetbeheerder, voor een compressie-installatie naar het hogedruknet. De buffercapaciteit op het hogedruknet is immers vele malen groter dan op het lokale lagedruknet.  

Vergoeding DNB

De kosten voor de exploitatie van de injectiecabine, samen met de eventuele extra operationele kosten van de compressie-installatie worden doorgerekend aan de producent op basis van een periodiek contract. Het contract dient goedgekeurd te worden door de CWAPe. De kosten voor de installatie van de injectiecabine worden doorgerekend aan het geheel van gasverbruikers, met die beperking dat de totale kost van de installatie van injectiecabines niet leidt tot een overschrijding van 0.3% van het totale jaarlijkse inkomen van de DNB's voor de distributie van gas. 

Aansluitingscontract 

In het besluit wordt de inhoud van het aansluitingscontract tussen de DNB en de producent beschreven voor het injecteren van hernieuwbaar gas. Het contract omvat minstens:

 • De geschatte productiecapaciteit en het jaarlijks productievolume van de installatie.
 • Het drukniveau van het gas bij ingang van de injectiecabine, en de minimale waarde die gewaarborgd wordt door de producent.
 • Een inschatting, uitgevoerd door de DNB, van de uurvolumes die geïnjecteerd kunnen worden in het lokale net vanaf het injectiepunt.
 • De kenmerken van het geproduceerde gas en een beschrijving van de analysewijzen en de meetfrequenties.
 • Een beschrijving van het productieproces en de gebruikte inputstromen.
 • Een verwijzing naar een positieve lijst van toegelaten inputstromen en hun maximale mengverhouding. Deze positieve lijst wordt door alle DNB's erkend en is samengesteld op initiatief van de minister. Er kan afgeweken worden van deze lijst mits voldoende motivering.
 • Een omschrijving van de communicatiestrategie tussen de DNB en de producent in het geval dat het lokale gasnet niet beschikbaar is of wanneer het gas niet geïnjecteerd mag worden.
 • De aansluitkosten, met inbegrip van de eventuele kosten verbonden aan de compressie naar het transmissienet. 

Steunmechanisme

De CWAPe kent garanties van oorsprong (GO) toe aan alle hernieuwbare gassen die geïnjecteerd worden in het Waalse gasnet. Voor elke geïnjecteerde MWh aan hernieuwbaar gas, wordt één GO toegekend met een levensduur van 1 jaar. Meer informatie over de GO's voor groen gas is terug te vinden in het AGW van 23/12/2010. Deze GO's kunnen door een eigenaar van een fossiele WKK, die dus aardgas als energiebron gebruikt, aangewend worden om in aanmerking te komen voor een subsidie voor de productie van groene elektriciteit. Door de aankoop van GO's van groen gas kan het gebruik van fossiel aardgas 'vergroend' worden. De elektriciteitsproductie valt bijgevolg ook onder het steunkader van de productie van groene elektriciteit met WKK's  en heeft dus recht op een toekenningspercentage van bijkomende groenestroomcertificaten. De eigenaar van de WKK moet een contract aangaan met één of meerdere leveranciers van GO's, voor een minimale looptijd van twee jaar. De groenestroomcertificaten worden maximaal uitgereikt voor een periode van 20 jaar en enkel indien de producent van hernieuwbaar gas gedekt wordt door een contract met een producent van groene elektriciteit. 

Het aantal certificaten waar een fossiele WKK met GO's recht op heeft, wordt berekend volgens deze formule:

aantal GSC = Eeenp * min(plafond; tCV,oorspronkelijke regeling + tCV,bijkomend)

 • Eeenp: netto geproduceerde elektriciteit (MWh);
 • tCV,oorpronkelijk regeling: toekenningspercentage dat gelding was volgens de oorspronkelijke regeling van de fossiele WKK;
 • tCV,bijkomend: toekenningspercentage van de bijkomende GSC op basis van de milieuprestatie van het gebruikte groen gas, de fractie van de vervangen brandstof voor de productie van groene elektriciteit en de marktvoorwaarden;
 • plafond: maximaal toekenningspercentage, beperkt tot twee certificaten per MWh.

In de komende maanden zal de CWAPe de regeling rond het toekenningspercentage verder uitwerken.

Volgt Vlaanderen?

Met de publicatie van dit besluit is in Wallonië de eerste stap gezet in de ondersteuning van biomethaan. Het steunmechanisme is momenteel wel nog beperkt tot injectie en het gebruik ervan in WKK's. De productie van biomethaan als transportbrandstof wordt nog niet ondersteund. Jammer genoeg geldt ook de toekenning van GO's enkel nog maar indien het gas geïnjecteerd wordt. Biomethaan dat bijvoorbeeld rechtstreeks wordt geleverd aan een tankstation heeft geen recht op GO's. In tegenstelling tot de Vlaamse regering trekt de Waalse regering de kaart van groen gas met een eerste stap naar ondersteuning. De effectieve steunhoogte zal bepalend zijn voor het succes van biomethaan in Wallonië. Hopelijk gebruikt de Vlaamse regering dit moment om mee op de kar te springen.     

Datum publicatie