eigen_frontfoto

TransBio lesavond: Biomethaan in de pijplijn!

lesavond

Op 22 juni organiseerde Biogas-E een TransBio lesavond waarbij projecten rond biomethaan in Vlaanderen centraal stonden en er veel ruimte was voor discussie. Een 16-tal geïnteresseerden tekenden present op deze avond. Een mooie opkomst omdat voor velen binnen de Vlaamse biogassector, biomethaanproductie nog een ver-van-hun-bed-show is.

Biomethaan in Vlaanderen blijft een moeilijk verhaal. Biomethaan, opgezuiverd biogas van aardgaskwaliteit, is het groene alternatief  voor het fossiele aardgas bij uitstek. In tegenstelling tot verschillende Europese landen blijft de biomethaanproductie in Vlaanderen op nul steken. Een jammerlijke situatie omdat biomethaan toch heel wat te bieden heeft. Nochtans zijn al meerdere concrete initiatieven van bedrijven opgestart de afgelopen jaren, die het bedrijfsmodel met enkel warmtekrachtkoppeling (WKK) willen aanvullen met biomethaanproductie. Deze projecten tonen aan dat er zeker een toekomst is voor biomethaan in Vlaanderen, maar dat er nog enkele hordes genomen moeten worden.

Evaluatie call groene warmte

Caroline Vermeulen van het Vlaams Energieagentschap (VEA) begon met een uiteenzetting van de “call groene warmte voor biomethaan”. Deze tenderprocedure voor investeringssteun voor biomethaanproductie bestaat al sinds 2013 en is sindsdien al flink geëvalueerd, waarbij het VEA oor had voor de opmerkingen van de sector. De opwerking naar biomethaan maakt aanspraak op een investeringssteun wanneer het biomethaan geïnjecteerd wordt in het aardgasnetwerk of wanneer het ter plaatse wordt aangewend als transportbrandstof. Momenteel klokt de call af op drie goedgekeurde projecten en één afgekeurd project.

In 2017 staat een nieuwe evaluatie van de call groene warmte op het programma. Caroline moedigde dan ook de aanwezigen aan om hun visie te delen over een aantal hete hangijzers:

  • Is een tenderprocedure de meest aangewezen manier van subsidietoekenning?
  • Kan de gerealiseerde CO2-reductie misschien een maatstaf worden voor de projecten in plaats van de kosten-efficiëntie?
  • Is de hoogte van de huidige steun belemmerend voor de realisatie van projecten?

Uit de discussies bleek al snel dat het gebrek aan exploitatiesteun, zoals die bestaat voor groene stroom onder de vorm van groenestroomcertificaten (GSC’s), de voornaamste reden is voor de achterstand in biomethaanproductie in Vlaanderen. Nochtans sluit de call niet uit dat een WKK op biomethaan GSC’s krijgt zolang er een duidelijke scheiding is tussen de opwerkingsinstallatie en de WKK. Een andere vorm van exploitatiesteun ziet Caroline er niet snel komen. Jammer genoeg wordt hierdoor de productie van bio-CNG minder interessant, hoewel hier een stijgende vraag naar is. Bio-CNG is de gecomprimeerde vorm van biomethaan en de hernieuwbare variant van CNG.Terecht werd hierbij opgemerkt dat een ondersteuning van biomethaan als transportbrandstof de Vlaamse Overheid niet meer moet kosten; wanneer het biomethaan wordt gebruikt als bio-CNG, wordt het niet meer gevaloriseerd in een WKK. Het budget van de vermeden GSC’s kan dan de productie van bio-CNG ondersteunen.

Steunmechanismen in de buurlanden

Sam Tessens van Biogas-E kon alleen maar bevestigen dat er structureel nog wat misloopt in Vlaanderen om de productie van biomethaan van de grond te krijgen. Biogas-E kreeg de laatste jaren steeds meer vragen over biomethaanproductie en –beschikbaarheid in Vlaanderen. De afgelopen jaren deed Biogas-E ook al heel wat inspanningen om een eerste demonstratieproject te realiseren, maar moest vaak vaststellen dat de politieke wil ontbrak. Voorbeelden uit onze buurlanden tonen aan dat een duidelijk wettelijk kader, met afgebakende doelstellingen voor biomethaan, de ontwikkeling van biomethaaninstallaties vooruit helpt. Zowel in Nederland, Duitsland als Verenigd Koninkrijk wordt de meerwaarde van bio-CNG erkent als emissiearme en CO2-neutrale transportbrandstof. Nederland werkt bovendien met een Onrendabele Top voor de productie van biomethaan. Verenigd Koninkrijk kent dan weer een injectietarief toe aan biomethaanproducenten. Duitsland kiest echter resoluut om enkel de valorisatie van biogas en biomethaan te ondersteunen, maar stimuleert daarbij wel het gebruik van een WKK in combinatie met biomethaan voor het verwarmen van gebouwen. Al deze landen hebben ook reeds een systeem voor garantie van oorsprong voor biomethaan ontwikkelt, elks met een andere insteek. Vlaanderen kan dus heel wat leren uit de ervaringen van onze buurlanden, aldus Sam, en moet verder bouwen aan het uitzetten van duidelijke doelstellingen voor het gebruik van biomethaan.

Bio-CNG in Vlaanderen

De laatste presentatie werd gegeven door Geert Degroote en Oskar Voorsmit van PitPoint. PitPoint baadt het grootste netwerk van CNG-tankstations uit in Nederland en heeft er ondertussen ook al enkele in Duitsland en Vlaanderen. De visie van PitPoint, zo vertelde Geert, is 100% schoon vervoer tegen 2030. PitPoint kiest hierbij voor een transitie richting hernieuwbare en emissieloze brandstoffen. Een volledige omschakeling is nu nog niet mogelijk, daarvoor zijn batterijen nog te duur en is de productie van hernieuwbare brandstoffen nog te laag. PitPoint streeft daarom naar een aandeel van 30% biomethaan in hun totale CNG-mix in 2017. PitPoint koop dus extra Nederlandse biomethaan in zodat ook de 30%-doelstelling behaald wordt in Vlaamse en Duitse tankstations. Oskar Voorsmit, de verantwoordelijke voor de aankoop van biomethaan bij PitPoint, lichtte daarna het Nederlandse systeem van garanties van oorsprong en de aankoop van biomethaan verder toe. In Nederland wordt er onderscheid gemaakt tussen gecertificeerd gas en niet-gecertificeerd gas. Gecertificeerd gas moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria voor biomassa, waarbij de gebruikte biomassa over de hele keten traceerbaar moet zijn. Een bijkomende inspanning voor de biomethaanproducent, maar die resulteert in een meerwaarde van het geproduceerde biomethaan vanwege de verhoogde betrouwbaarheid. Een trend die Oskar ook verwacht in Vlaanderen in de toekomst.

PitPoint koopt tegenwoordig biomethaan aan via groencertificaten, de garanties van oorsprong voor groen gas in Nederland. Voordat dit systeem bestond, sloot PitPoint bilaterale contracten af met de biomethaanproducent en met klanten die bio-CNG wilden aankopen. Om de duurzaamheid en de afkomst van het bio-CNG aan te tonen en te verifiëren, werd er gewerkt met een onafhankelijke certificering. Hiermee toont PitPoint aan dat een garantie van oorsprong geen voorwaarde is voor de productie van biomethaan in Vlaanderen. Afsluiten deed Oskar met een oproep naar de Vlaamse vergistingssector: PitPoint is op zoek naar een partnership in Vlaanderen voor de productie van bio-CNG. De tankstations zijn er, steeds meer klanten tonen interesse in bio-CNG, alleen de productie van biomethaan ontbreekt nog. PitPoint is hierbij bereid om mee te investeren in de productie-installatie via PitPoint.BIO wanneer de subsidiëring onvoldoende blijkt te zijn.

Samenwerken leidt tot opportuniteiten

Ondanks de vele intenties van bedrijven en biogasproducenten blijft het nog wachten op de eerste opwerkingsinstallatie in Vlaanderen. Deze lesavond toonde aan dat er nochtans wel degelijk mogelijkheden zijn binnen het huidige wettelijk kader en het huidige ondersteuningsregime om dergelijk project van de grond te krijgen. Een nauwere samenwerking tussen de biogasproducenten en de vraagzijde lijkt opportuun, zoals PitPoint illustreerde. Biogas-E is bereid om een mediërende rol op te nemen, zodat de  productie van biomethaan binnenkort van start kan gaan in Vlaanderen.

Wilt u meer weten over biomethaan in Vlaanderen? Lees dan de longread in de zomereditie van het Biogas-E magazine! Download hier

Datum publicatie