eigen_frontfoto

Les innovatie door onze noorderburen

Een 25-tal geïnteresseerden zakten op donderdagavond 18 september af naar het oude handelsdok in Gent waar O.W.S. haar kantoren heeft. Op het programma stond een reeks interessante uiteenzettingen met als rode draad de ontwikkelingen in de Nederlandse biogassector. Gerard Velthof (Alterra) kwam voor ons het algemeen beleid evalueren, Martijn Van Warmerdam (BiogasPlus) wist te duiden waarom zijn bedrijf er in slaagt tegen de stroom in te zwemmen en Bert Brouwers (Romico) kwam zijn uitvinding, de Rotational Particle Separator, uitvoerig toelichten. Als afsluiter gaf Véronique enkele reflecties mee over het beleid m.b.t biomethaan in Vlaanderen.

De traditionele biogaslesavonden werden op 18 september aan de start van de eerste editie avond 2015-2016 omgedoopt tot TransBio seminars. Hiermee wil Biogas-E met de andere organiserende partners Inagro en VCM inzetten op een ketenbenadering in kader van het nakende IWT-project TransBio (meer info volgt via www.biogas-e.be/transbio).

Alvorens over te gaan tot de eerste spreker werden de aanwezigen verwelkomd door gastvrouw Isabella Wierinck, de manager biogasconsultancy voor Organic Waste Systems. O.W.S is al meer dan 25 jaar actief in de anaerobe vergisting en kent een groot succes wereldwijd met de bouw en uitbating van de DRANCO-technologie zoals die ook op de site van IGEAN in Brecht is terug te vinden.

Dr. Velthof schetste dat covergisting in Nederland de afgelopen jaren toch regelmatig negatief in het nieuws is gekomen. Mede door vele vragen, onduidelijkheden en klachten is het dat de Tweede Kamer erop aangedrongen heeft om het beleid inzake covergisting grondig te evalueren. Gerard werkte zelf aan enkele studies mee binnen deze evaluatieopdracht. Onder andere met de aangewezen covergistingsmaterialen uit de categorie G (zie Meststoffenwet) loopt het wel eens fout. Laat het ook net deze materialen zijn die door stijgende grondstofprijzen vaker worden ingezet bij covergisting de laatste jaren. Ook met de definiëring loopt het soms grondig verkeerd. Zo is de samenstelling niet altijd duidelijk van bijvoorbeeld: putvetten, vetresidu, Ecofrit, supermarktmix, bacteriefood, soapstock, plantaardige biomassa, energiemix en retourmix. U snapt het plaatje wel.

Met meer aandacht voor ruimtelijke ordening, professionalisme en kennis wil de Nederlandse regering alvast de veiligheid verhogen binnen de biogassector. De bevoegde staatssecretaris reageert met het instellen van een certificering van bedrijven die G-lijststoffen toepassen (vanaf april 2017), en een intensievere handhaving. Ook heeft de overheid nu ook de mogelijkheid zwaardere sancties te stellen, zoals het intrekken van de subsidie. Gerard benadrukte dat het biogasbranche nog een jonge sector is met veel mogelijkheden tot verbetering bij vele niveaus belanghebbenden.

Als tweede spreker wist Martin van Warmerdam de aanwezigen te boeien met een duidelijke visie op de techniek achter anaerobe vergisting. Biogas Plus levert systemen die zowel met de input, als met de output, flexibel kunnen omgaan. In een sector waar de marges klein zijn komt dit de economie van een installatie enkel ten goede. Biogas Plus claimt expert te zijn op het gebied van biogas en droging, alsook recentelijk biogasopwerking. De installatie onderscheidt zich aan de inputzijde door een apart gecompartimenteerde hydrolyse-eenheid in de vorm van een ring rond de biogasreactor. Door hydrolyse te scheiden van de feitelijke methaanproductie wordt altijd eenzelfde type vloeibare massa gevoed aan de reactor. Zo kan het systeem diverse soorten vaste biomassa bijmengen die in de hydrolysering tot een homogeen mengsel worden voorverteerd.

Een tweede typische innovatieve component van Biogas Plus is het zogenaamde vacuüm druktank pompsysteem, kortweg VDT. De pomp transporteert de biomassa in batch door middel van drukverschil. Door lucht te gebruiken is de kans op storingen gering stelt Martin. Onderstaande figuur verduidelijkt de werking.  

vdt


Werkingsprincipe van de vacuümdruktank gebruikt als pomp.

Ook aan de outputzijde levert Biogas Plus een innovatieve bijdrage door installatie van een onbalansregelaar. In feite is dit een computersturing die op basis van onbalans op het elektriciteitsnet de WKK-motor kan verhogen of verlagen in toerental. Zo wordt een inkomen gegenereerd wanneer de kosten voor netbalans hoger zijn dan de prijs voor de elektriciteit. Vooral op dagen met veel elektriciteitsproductie uit wind en zon biedt dit systeem kansen.

Bert Brouwers trad als derde spreker aan om iets meer te vertellen over zijn gepatenteerde fasescheidingstechniek, de rotational particle seperator. Eigenlijk is dit systeem een uitbreiding op klassieke middelpuntvliedende scheiding zoals bijvoorbeeld met een cycloonscheider (Dysonstofzuigers maken hiervan gebruik). Gas met (vloeibare) deeltjes wordt dwars in het toestel geblazen waardoor het een draaibeweging meekrijgt. De zwaardere (vloeistof) deeltjes ondervinden een hogere middelpuntvliedende kracht en worden tegen de wand geduwd. Wat verder in een aftakpunt komen deze zwaardere deeltjes uit het toestel, in tegenstelling tot het gas dat kan doorstromen. De grote innovatie ingevoerd door prof. Brouwers, is een cilindrisch tussenstuk opgebouwd uit kleine buisvormige kanalen. Zo kan de lengte van het scheidingstoestel drastisch worden verkort. Neem daar nog eens werking onder druk bij en condensatiemogelijkheden door gasexpansie en er ontstaat een methode om via selectieve condensatie diverse gassen te scheiden.

Véronique De Geest mocht de avond afsluiten met een korte reflectie over de verschillen tussen het beleid m.b.t. biomethaan in Nederland en Vlaanderen. Er werd tevens een stand van zaken gegeven i.v.m de calls groene warmte. De Werkgroep Biomethaan (met Biogas-E vzw als coördinator) pleit naast de investeringssteun, ook voor exploitatiesteun, omdat er een blijvende brandstofkost is. Op die manier zou de installatie ook rendabel kunnen gerund worden. Zo zou biomethaan als gasvormige energiedrager moeten kunnen worden ingepast.

Datum publicatie