eigen_frontfoto

Wetgeving

In het Europese REPowerEU plan, dat als doel heeft versneld onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, maakte een biomethaantarget van 35 miljard m³ biomethaan tegen 2030 zijn debuut. Er wordt verwacht dat alle lidstaten actief meewerken aan de realisatie van dit target. Momenteel zijn er evenwel nog geen specifieke doelstellingen opgesteld op Vlaams niveau voor de productie van biomethaan, maar worden ze meegenomen in de algemene doelstelling van energieproductie op basis van biogas of biomassa. Een federale injectienorm werd opgemaakt om de veilige injectie van biomethaan in het gasnet te waarborgen. Een registratiesysteem voor biomethaan moet de oorsprong van het biomethaan garanderen en dubbelverkoop vermijden. 

Injectienorm biomethaan

De kwaliteitseisen voor de injectie van biomethaan zijn federaal vastgelegd in een technisch voorschrift, uitgegeven door Synergrid. Het technisch voorschrift G8/01 legt naast de injectienorm, nog een aantal procedures en regels vast zodat een veilige injectie van biomethaan in het aardgasnet gegarandeerd wordt. De basisvereiste is dat de kwaliteit van het geïnjecteerd gas van die aard moet zijn dat alle gastoestellen of productieprocessen aangesloten op het net op een gelijkaardige manier werken als met aardgas en dit in alle veiligheid. Het technisch voorschrift is terug te vinden op de website van Synergrid.

De meest recente injectienorm dateert van december 2021 en geeft gevolg aan de Europese norm EN 16723 - 1 'Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 1: specifications for biomethane injection in the natural gas network'. Dit voorschrift beperkt zich tot de injectie van biomethaan in de Belgische hoog- en laagcalorische aardgasnetten en focust op technische aspecten gerelateerd aan deze injectie. In afwachting van de specifieke voorschriften voor de aansluiting van een injectiepunt op het transport- of distributienet zal de kandidaat biomethaanproducent hierover voorafgaandelijk overleg plegen met de beheerder van het transport-/distributienet.

Registratiesysteem voor hernieuwbare gassen

Garanties van Oorsprong (Vlaanderen)

In 2019 werd beslist om het registratiesysteem voor hernieuwbare elektriciteit in Vlaanderen uit te breiden naar hernieuwbare warmte, koude en gas. Deze uitbreiding kwam er op basis van artikel 19 in de richtlijn hernieuwbare energie (Richtlijn (EU) 2018/2001), waar lidstaten verplicht werden de oorsprong van alle vormen van hernieuwbare energie te garanderen. In Vlaanderen werd ervoor gekozen het bestaande registratiesysteem uit te breiden naar andere energievormen, waarbij uitwisseling tussen de verschillende energievormen mogelijk moet worden op termijn.

De verantwoordelijkheden voor het registratiesysteem worden verdeeld onder een productiecoördinator en een productieregistrator. Voor hernieuwbaar gas is de productiecoördinator de VREG en de productieregistrator Fluxys. De productiecoördinator kent garanties van oorsprong (GO) toe voor de netto-energie die op een net wordt geïnjecteerd. GO’s voor gas zullen ook uitgereikt worden wanneer het gas niet geïnjecteerd wordt, maar fysiek via een distributiesysteem wordt overgedragen, zoals bij het transport van bio-LNG. De productieregistrator behandelt de aanvraag tot toekenning van GO’s en  registreert de hoeveelheid gas die een installatie produceert. Deze GO's zijn verhandelbaar binnen Vlaanderen.

Voor meer info over het verhandelen van GO's binnen Europa kunt u terecht op de website van het REGATRACE project. Eén van de kerntaken van dit project was het opzetten van een efficiënt systeem voor het verhandelen van Garanties van Oorsprong (GO) voor biomethaan en andere hernieuwbare gassen. Men wil een werkende biomethaanmarkt in Europa te faciliteren en handel in biomethaan tussen verschillende landen mogelijk maken.

Biomethaan als biobrandstof (transport)

Elk lot hernieuwbare transportbrandstof (bio-CNG en bio-LNG) moet online geregistreerd worden via een productverklaring. Deze productverklaring bevat gegevens over de hoeveelheid, de oorsprong, Proof of Sustainability, productbeschrijving enz. Daarnaast moeten alle producttransacties geregistreerd worden vanaf het moment van op de markt brengen tot in verbruikstelling via een massabalans. De Proof of Sustainability moet worden voorzien door een erkend Europees schema (vb. ISCC, REDCert, ...). Hierbij moet er worden voldaan aan de duurzaamheidscriteria zoals vermeld in het Europese Renewable Energy Directive. De verkregen certificaten zijn verhandelbaar binnen de EU-lidstaten, al zijn dit administratief vrij zware procedures.

Duurzaamheidscriteria

Onder andere biomassa-, biogas- en biomethaaninstallaties moeten voldoen aan de vooropgestelde Europese duurzaamheidscriteria om aan te tonen dat wat op de markt wordt gebracht weldegelijk van duurzame oorsprong is en te vermijden dat biomassa uit waardevolle gebieden wordt gebruikt voor energieproductie. Vrijwillige schema’s en nationale certificatieschema’s van EU-lidstaten (vb. ISCC, REDCert, ...) helpen verzekeren dat biomassa duurzaam geproduceerd wordt.

Hierbij wordt gecontroleerd dat :

  • de grondstoffen voor de productie van deze brandstoffen niet verkregen zijn uit land met een
    hoge biodiversiteit;
  • de grondstoffen voor de productie van deze brandstoffen niet verkregen zijn uit land met grote
    koolstofvoorraden;
  • de productie van deze brandstoffen leidt tot voldoende vermindering van de uitstoot van
    broeikasgassen. 

Call groene warmte, restwarmte en biomethaan (afgelopen)

De call groene warmte, restwarmte en biomethaan is een tenderprocedure die jaarlijks wordt opgesteld voor o.a. projecten rond de productie van biomethaan. De projecten kunnen aanspraak maken op een investeringssteun die kan oplopen tot 65% van de investering. Meer informatie over deze subsidie is te vinden onder "steunmaatregelen".

In het Warmteplan 2025 werd aangekondigd dat er geen steun meer zal worden toegekend voor de productie of gebruik van biomethaan in Vlaanderen.

 

Datum