eigen_frontfoto

Nieuws

Fluvius is het netbedrijf verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten waaronder dat voor aardgas. Hilde Vanbelle, diensthoofd assets- en netarchitectuur gas en warmte bij Fluvius, en Katelijn Putman, beleidsontwikkelaar gas bij Fluvius, delen hun visie over biomethaan. Samen met het volledige team staan ze in voor het beleid van de assetstructuur van het gasnet en stellen ze investeringsregels en onderhoudsbeleid voor de netten op.

De wintereditie 2022 van het Biogas-E magazine is uit! De focus van deze nieuwste editie ligt op het REPowerEU-plan dat onder meer streeft naar een verhoogde biomethaanproductiecapaciteit.

De biogassector werd de afgelopen jaren, zoals vele anderen, getroffen door opeenvolgende crisissen. Net als 2020, werd 2021 overschaduwd door de COVID-19-pandemie. Eind februari 2021 luidde het stikstofarrest ook een vergunningencrisis in voor (nieuwe) installaties. Deze problematiek is op vandaag nog steeds lopende. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne ligt aan de basis van de energiecrisis in 2022, en zorgt mee voor diverse kostenstijgingen.

Net als vorig jaar introduceert Gas.be een premie om biomethaanprojecten in België te ondersteunen. Nieuwe of vernieuwde biogasinstallaties die biomethaan produceren en dit vervolgens injecteren in het aardgasdistributienet of vervoernet, of het rechtstreeks gebruiken om een bio-CNG station te bevoorraden, kunnen een aanvraag indienen. Belangrijk is dat er reeds een definitieve vergunning ontvangen is voor het project. 

De meststoffensector heeft het zwaar te verduren door de hoge energieprijzen. Vorige week communiceerde de Europese Commissie enkele voorstellen tot korte- en lange termijn maatregelen om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van meststoffen te garanderen. Dit vanuit de visie om negatieve effecten op de landbouwkundige opbrengsten, en daaraan gekoppelde voedseltekorten, ten gevolge van hoge kunstmestprijzen te vermijden. Ze zetten hoofdzakelijk in op een versnelde transitie richting duurzame voedselproductie en innovatieve technologieën.

Wat is overwinstbelasting?
Het nieuws gonst met berichtgeving omtrent overwinstbelasting in de energiesector, opgelegd door Europa maar ook met de volle steun van de lidstaten. Op deze manier hoopt Europa een antwoord te bieden op de hoge winsten die grote delen van de energiesector momenteel boeken.

De opschaling van biomethaanproductie tegen 2030, zoals voorgesteld in het REPowerEU-plan, zal de Europese Unie ondersteunen bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen en bijdragen aan de energiezekerheid. Om het Europese potentieel te benutten, is het echter essentieel dat biomethaan over de landgrenzen heen kan verhandeld worden.

Vorige week werd een nota opgesteld als reactie op het voorstel van Minister Van der Straeten rond het instellen van een inkomstenplafond voor elektriciteitsproducenten. Met deze nota wensen wij - zijnde Febiga, Biogas-E en Vlaco - de context en problematiek voor biogasproducenten te kaderen.

De Europese Commissie en stakeholders die zich inzetten voor de groene energietransitie lanceerden begin oktober het Biomethane Industrial Partnership (BIP). Deze publiek-private samenwerking werd reeds aangekondigd in het REPowerEU-plan. Het heeft tot doel de verwezenlijking van het target te ondersteunen om de jaarlijkse productie en het gebruik van biomethaan tegen 2030 te verhogen tot 35 miljard m3. Dit zal de afhankelijkheid van Europa voor aardgas uit Rusland op een kosteneffectieve manier verminderen.

Het biogaspotentieel in Vlaanderen wordt ingeschat op 7,3 TWh, waarvan slechts 14% effectief wordt gevaloriseerd. Om dit percentage te verhogen, startte het Green Gas Platform in 2019 met de Deep Dive Study met als doel de positieve meerwaarde van vergisting/biomethaan te berekenen en ontwikkelingsscenario’s voor het productiepotentieel te identificeren. In juli werd het laatste rapport van deze studie gepubliceerd, met een roadmap voor de verdere ontwikkeling van de biomethaanmarkt.